Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden voor cursussen bij de Notuleeracademie

Artikel 1 Aanmelding
1.1   Degene die zichzelf aanmeldt voor een cursus van de Notuleeracademie, of als contactpersoon van een bedrijf zichzelf of een andere persoon aanmeldt voor een cursus van de Notuleeracademie, is de opdrachtgever.
1.2   Door aanmelding voor een cursus gaat de opdrachtgever akkoord met de “Inschrijvingsvoorwaarden voor cursussen bij de Notuleeracademie”.
1.3   De aanmelding voor een groepscursus of een privécursus is definitief zodra de Notuleeracademie een bericht van plaatsing heeft verstuurd aan de opdrachtgever.

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden
2.1   De opdrachtgever verplicht zich, na definitieve plaatsing, het cursusgeld over te maken op de bankrekening van de Notuleeracademie. Het cursusgeld moet uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de cursus op de bankrekening staan van de Notuleeracademie.
2.2   De Notuleeracademie behoudt zich het recht voor om de plaatsing te laten vervallen, als de opdrachtgever het cursusgeld niet veertien dagen voor aanvang van de cursus op de bankrekening van de Notuleeracademie heeft overgemaakt.
2.3   De opdrachtgever blijft het cursusgeld verschuldigd aan de Notuleeracademie in het geval dat de plaatsing is vervallen, zoals omschreven in artikel 2.2. De kosten die inschakeling van een incassobureau met zich meebrengen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever
3.1   De opdrachtgever kan deelname aan een cursus kosteloos annuleren tot veertien dagen voor aanvang van de cursus.
3.2   De opdrachtgever kan, uitsluitend in overleg met de Notuleeracademie, een plaatsvervanger aan de cursus laten deelnemen.

Artikel 4 Annulering door de Notuleeracademie
4.1   De Notuleeracademie behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, de cursus te annuleren. De Notuleeracademie betaalt in dit geval het betaalde bedrag aan de opdrachtgever terug.
4.2   De Notuleeracademie heeft het recht om, zonder opgave van redenen, deelname van een opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangemelde persoon, te weigeren. De Notuleeracademie betaalt in dit geval het betaalde bedrag aan de opdrachtgever terug.
4.3   Bij annulering bericht de Notuleeracademie (behoudens overmachtsituaties) uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus de opdrachtgever over de annulering.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1   De aansprakelijkheid van de Notuleeracademie inzake schade is beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de overeenkomst, exclusief BTW.
5.2   De Notuleeracademie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
5.3   De Notuleeracademie aanvaardt slecht s aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor geclaimde schade voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering de geclaimde schade dekt en tot uitkering overgaat.

Artikel 6 Lesmateriaal
6.1   Alle rechten van het door de Notuleeracademie ontwikkelde lesmateriaal blijven voorbehouden aan de Notuleeracademie. Zonder voorafgaande toestemming van de Notuleeracademie mag het lesmateriaal op geen enkele wijze worden gekopieerd, worden opgenomen door middel van apparatuur of worden openbaar gemaakt.
6.2   De kosten van het lesmateriaal zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

Artikel 7 Dagarrangement
7.1   Bij de groepscursus en de privécursus van de Notuleeracademie wordt een dagarrangement verzorgd. Bij deelname aan de cursus is afname van het dagarrangement verplicht.

De Notuleeracademie is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 30269769; btw-id: NL001507172B05